دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۵ ارديبهشت
br ENGLISH
جدول دروس 8 ترم

جدول دروس 8 ترم  كارشناسي پيوسته رشته كاردرماني

                                                                                                                                                               

دروس ترم 1

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

 

دروس ترم 2

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

كد

گروه

شماره

نام

نظري

عملي

كد

گروه

شماره

نام

نظري

عملي

011

14

1401111

انديشه اسلامي (1)

2

34

 

-

عمومي

012

14

1401112

انديشه اسلامي (2)

2

34

 

انديشه اسلامي 1

عمومي

 

14

1402123

دانش و حمعيت خانواده

2

34

 

-

عمومي

 

14

1402107

تربيت بدني(2)

1

 

34

تربيت بدني 1

عمومي

 

14

1402108

زبان انگليسي عمومي

3

51

 

زبان انگليسي

عمومي

04

1

1410101

آناتومي سر وگردن وتنه

2

17

34

-

پايه

 

14

1402106

تربيت بدني (1)

1

 

34

-

عمومي

01

1

1410102

فيزيولوژي عمومي

1

17

 

 

پايه

03

1

1410106

آناتومي اندام ها

3

34

34

 

پايه

08

1

1410109

روانشناسي مرضي

2

34

 

روانشناسي رشد

پايه

07

1

1410105

روانشناسي رشد

2

34

 

 

پايه

12

1

1410107

بيماريهاي داخلي

2

34

 

-

پايه

15

1

1410104

كمكهاي اوليه

1

 

34

 

پايه

17

1

1410123

زبان تخصصي

2

34

 

زبان عمومي

اختصاصي

19

1

1410103

مباني كاردرماني و توانبخشي

3

34

34

 

اختصاصي

22

1

1410115

فعاليت هاي هدفمند و تجزيه و تحليل آنها(1)

1

5/8

17

روانشناسي رشد

اختصاصي

21

1

1410111

تئوري  فعاليت

1

17

 

-

اختصاصي

29

1

1410112

رشد كودك

2

17

34

روانشناسي رشد

اختصاصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1410135

مشاوره در كاردرماني

1

17

 

 

اختصاصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

1

1410121

آمار

1

5/8

17

 

پايه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

1

1410117

گروه و روابط بين فردي

1

5/8

17

-

اختصاصي

جمع

18

238

136

 

جمع

18

5/229

153

 

 

 

دروس ترم 3

تعداد واحد

 

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

 

دروس ترم 4

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

كد

گروه

شماره

نام

نظري

عملي

كد

گروه

شماره

نام

نظري

عملي

023

14

1401131

آيين زندگي(اخلاق كاربردي)

2

34

 

-

عمومي

041

14

1401140

تاريخ و تمدن اسلامي

2

 

34

 

عمومي

051

14

1401151

تفسير موضوعي قرآن

2

34

 

 

عمومي

 

14

1402105

ادبيات فارسي

3

51

 

-

عمومي

06

1

1410128

آناتومي سطحي

1

 

34

آناتومي اندامها- سر وگردن و تنه

پايه

05

1

1401113

آناتومي سيستم اعصاب

2

17

34

اآنا تومي اندامها سر و گردن و تنه

پايه

02

1

1410124

فيزيولوژي اعصاب

2

34

 

فيز يولوژي عمومي

پايه

10

1

1410110

مقدمه اي بر روانپزشكي كودك

1

17

 

روانشناسي رشد

پايه

09

1

1410125

مقدمه اي بر روانپزشكي

2

34

 

روانپزشكي مرضي

پايه

11

1

1410129

مقدمه اي بر ارتوپدي

2

34

 

آناتومي اندامها

پايه

44

1

1410126

مقدمه اي  بر روش تحقيق در كاردرماني

1

5/8

17

 

اختصاصي

24

1

1410130

فعاليتهاي هدفمند و تجزيه و تحليل آنها(3)

1

5/8

17

-

اختصاصي

34

1

1410138

كاردرماني در بيماريهاي كودكان

2

34

 

-

اختصاصي

27

1

1410131

كينزيولوژي و بيومكانيك (2)

2

34

 

كينيزيولوژي و بيومكانيك 1

اختصاصي

23

1

1410116

فعاليت هاي هدفمند و تجزيه و تحليل آنها(2)

1

5/8

17

-

اختصاصي

45

1

1410108

جامعه شناسي كاردرماني

1

17

 

-

اختصاصي

26

1

1410122

كينزيولوژي و بيومكانيك (1)

2

34

 

آناتومي اندامها

اختصاصي

32

1

1410133

توانبخشي حرفه اي وارگونومي

2

17

34

-

اختصاصي

35

1

1410119

كاردرماني در بيماريهاي جسماني (1)

2

17

34

-

اختصاصي

36

1

1410134

كاردرماني در بيماريهاي جسماني 2

2

34

 

كاردرماني در بيماريهاي جسماني (1)

اختصاصي

46

1

1410158

مديريت كار درماني

1

17

-

 

اختصاصي

 

جمع

18

5/229

153

 

 

جمع

18

221

102

 

 

 

 

 

جدول دروس كارشناسي پيوسته رشته كاردرماني

               

دروس ترم 5

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

 

دروس ترم 6

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

كد

گروه

شماره

نام

 

نظري

عملي

 

 

 

كد

گروه

شماره

نام

 

نظري

عملي

 

 

18

14

1411301

فرهنگ  و تمدن اسلامي

2

34

 

 

عمومي

031

14

1401131

انقلاب اسلامي ايران

2

34

 

 

عمومي

25

1

1410136

فعاليتهاي هدفمند و تجزيه و تحليل آنها (4)

1

5/8

17

 

اختصاصي

14

1

1410127

آشنايي با مباني آزمايشات پاراكلينيكي

2

34

 

مقدمه اي بر ارتوپدي و نورولوژي

پايه

13

1

1410120

نورولوژي

2

34

 

فيزيولوژي اعصاب

پايه

30

1

1410145

ارزشيابي عضلاني و اندازگيري دامنه حركتي مفاصل

2

17

34

آناتومي اندامها

اختصاصي

37

1

1410139

كاردرماني در بيماريهاي جسماني (3)

2

34

 

كاردرماني در بيماريهاي جسماني 1

اختصاصي

49

1

1410146

سمينار

2

34

 

-

اختصاصي

39

1

1410140

كاردرماني در اختلالات رواني اجتماعي(1)

2

34

 

 

اختصاصي

38

1

1410147

كاردرماني در بيماريهاي جسماني (4)

1

17

 

كاردرماني در بيماريهاي جسماني 1

اختصاصي

41

1

1410141

كاردرماني در روانپزشكي كودك

2

34

 

 

اختصاصي

40

1

1410148

كاردرماني در اختلالات رواني اجتماعي (2)

2

34

 

 

اختصاصي

28

1

1410142

كينزيولوژي و بيومكانيك (3)

2

34

 

كينزيولوژي و بيومكانيك 1

اختصاصي

42

1

1410137

كاردرماني در عقب ماندگي ذهني

1

17

 

مقدمه اي برروانپزشكي كودك

اختصاصي

33

1

1410145

بازي و تفريح در كار درماني

2

17

34

-

اختصاصي

48

1

1410150

ساخت انواع اسپيلنت

2

17

34

-

اختصاصي

43

1

1410149

تكنيك هاي حركت درماني

3

17

68

-

اختصاصي

 

20

1

1410143

فعاليتهاي روزمره زندگي

2

17

34

مقدمه اي بر ارتوپدي و نورولوژي

اختصاصي

50

1

1410144

كار آموزي در عرصه (مشاهده باليني روان)

1

 

51

-

اختصاصي

31

1

1410132

وسايل كمكي و اعضا مصنوعي در كاردرماني

2

34

 

آناتومي اندامها، مقدمه اي بر ارتوپدي، بيماريهاي داخلي

اختصاصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

1

1410151

كارآموزي در عرصه ( مشاهدات باليني جسماني )

1

 

51

-

اختصاصي

 

جمع

19

5/246

170

 

 

جمع

19

255

153

 

 

 

               

دروس ترم 7

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

 

دروس ترم 8

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

 

 

كد

گروه

شماره

نام

نظري

عملي

كد

گروه

شماره

نام

نظري

عملي

 

 

 

52

1

1410152

كارآموزي در عرصه روان (1)

4

 

204

-

اختصاصي

53

1

1410155

كارآموزي در عرصه روان 2

4

 

204

-

اختصاصي

 

 

54

1

1410153

كارآموزي در عرصه جسماني (1)

4

 

204

-

اختصاصي

55

1

1410156

كارآموزي در عرصه جسماني (2)

4

 

204

-

اختصاصي

 

 

57

1

1410154

كارآموزي در عرصه مستقل

2

 

102

-

اختصاصي

56

1

1410157

كار آموزي در عرصه جسماني (3 )

4

 

204

-

اختصاصي

 

 

جمع

 

10

 

 

510

 

 

جمع

12

 

612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع  كل واحدها:132 واحد

1396/02/11
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal