دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت
br ENGLISH
اولويت هاي تحقيقاتي

عناوين اولويتهاي پژوهشي دانشكده پيراپزشكي 1394

گروه علوم آزمايشگاهي:

- بررسي ويروس هاي هرپس شامل EBV و CMV و HSVII

- برسي ويروس HTLV

- بررسي سرواپيدميولوژي ويروسهاي HBV و HCV

- ارتقاء روش هاي بيماريابي سل

- مقاومت هاي داروئي در سل

-بررسي الگوي چاقي در گروه هاي سني مختلف

شيوع عفونت هاي بيمارستاني

- پيش بيني كننده هاي اضافه وزن و ارتباط آن با عوامل خطر محيطي و فردي

- ارزيابي اثرات رژيم هاي تغذيه اي و تغيير شيوه زندگي در چاقي

-بررسي عوارض ناشي از ازدواج هاي فاميلي در منطقه

-بررسي عوامل ژنتيكي موثر در بروز سرطان

-بررسي علل سقط هاي مكرر جنين

-بررسي علل ژنتيكي سرطان هاي دستگاه گوارش

-بررسي علل ژنتيكي سرطان پستان

-بررسي بيماري هاي عفوني با روش مولكولي

-ژنو تايپ ويروس پاپيلوماي انساني در بيماران مبتلا به سرطان سرويكس

سرطانها

الف: لوسميها

- بررسي هاي سيتوژنتيك و مولكولي

- اپيدميولوژي و عوامل خطر

ب: سرطان پستان

- بررسي اپيدميولوژيك و عوامل خطر و زمينههاي ژنتيكي

- ارزيابي روشهاي تشخيصي زودرس و غربالگري موثر مبتني بر شواهد و شرايط جامعه و نظام سلامت

- راهكارهاي اداره و پيگيري موثر بيماران مبتني بر شواهد و شرايط جامعه

ج: سرطان ريه

- مطالعات اپيدميولوژيك و اتيولوژيك

- عوامل موثر در پيشرفت بيماري از نظر مراحل و نتايج درمان

- راههاي تشخيصي غيرتهاجمي و مرحله بندي آن

-بررسي صحت و كيفيت انجام عمليات احياي قلبي ريوي انجام شده در بخش اورژانس بيمارستان ...

-گردآوري مشخصات سموم كشاورزي موجود در ايران و تدوين راهنماي تشخيص و درمان مسموميت انساني با اين سموم

-بررسي تاثير استفاده از لواميزول در non responder هاي واكسن هپاتيت B

-بررسي الگوي آنتي بيوگرام پاتوژنهاي ايزوله شده در ICU مركز

-بررسي سيرهپاتيت B مزمن در بيماران كموتراپي

-بررسي ژنو تايپ شايع ويروس هپاتيت C در

-بررسي ارزشيابي دروني عفونتهاي بيمارستاني در مركز آموزشي و درماني

گروه راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي):

- بررسي آرشيوبندي ديجيتالي تصاوير ثبت شده روي فيلم هاي راديولوژي

- استفاده از دادههاي تصاوير CT جهت تعيين دانسيته استخوان و ارزيابي ديسك شكستگي هاي استخواني

- تعيين عوامل موثر در كاهش تعداد تكرار پرتونگاري ها در بخشهاي راديولوژي مراكز آموزشي و درماني دانشگاه

- بررسي عملكرد (Q3) دستگاه‌هاي تصويربرداري در مراكز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مازندران

- بررسي كيفيت تصاوير پزشكي در مراكز سي تي اسكن، راديوگرافي و MRI

-بررسي ميزان دز دريافتي پرسنل (Staff Dose) در آزمون ERCP

- بررسي ميزان دز دريافتي بيماران تروما

- بررسي ميزا ن از دريافتي در بيماران بخش پزشكي هسته اي

- مقايسه آهنگ دز در تاثير سلولي

- بررسي و مقايسه راديو ايزوتوپ هاي حاصل از راكتور در درمان با راديوايزوتوب هاي حاصل از سيكلوترون

- مطالعات باليني راديوداروهاي تركيبات In 111 و Ga 68 در تصوير برداري SPECT و PET

- محاسبه سيلوينگ تابشهاي گاما با كد محاسباتي MCNP 4


گروه مديريت اطلاعات سلامت:

- چالش ها و راهكارهاي فرا روي سامانه اطلاعات سلامت

- بررسي چرخه اطلاعات بيمار در سامانه اطلاعات سلامت

- سامانه ذخيره و بازيابي در نظام اطلاعات سلامت

- اخلاق و منشور حقوقي بيمار در سامانه اطلاعات سلامت

- بررسي وضعيت ارگوميك بخش مديريت اطلاعات سلامت (مدارك پزشكي)

- رعايت اخلاق حرفه‌اي در پرونده هاي پزشكي

- روش هاي مؤثر در دسترسي ساده به سوابق بيماران

- استانداردهاي سامانه اطلاعات سلامت

- نقش منابع انساني در سيستم اطلاعات سلامت

- جايگاه مديريت اطلاعات سلامت

-بررسي يك ساله علل مرگ و مير بيمارستاني در مركز آموزشي و...

-بررسي شيوع انواع مسموميت‌ها در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي..... طي سالهاي ...

بررسي شيوع انواع مسموميت‌ها در بيماران بستري شده در مراكز آموزشي

-بررسي پنج ساله موارد مسموميت ................ در مركز آموزشي و درماني.......................... (گذشته نگر)

- مجموعه حداقل داده هاي بيماري.....

- كيفيت اطلاعات و ديدگاه كاربران سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني

- رضايتمندي كاربران سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني

- بررسي ميزان رعايت اصول تشخيص نويسي در پرونده بيماران بستري

- بررسي ميزان آگاهي پزشكان از فعاليت هاي بخش مدارك پزشكي

- بررسي ميزان برخورداري مدارك پزشكي از استانداردهاي جهاني

- بررسي ميزان آگاهي مديران از فعاليت هاي بخش مدارك پزشكي

- بررسي ميزان كيفيت مستندات ثبت شده در پرونده از نظر مراجع قانوني

- نقش اعتياد به الكل و مواد مخدر و داروهاي روان گردان در مصدومين ناشي از حوادث رانندگي

- آموزش بر كيفيت ثبت گزارش هاي پرستاري در بيمارستان هاي استان

- توانمندي هاي كاركنان بهداشتي و درماني در بحران ها و بلاياي طبيعي

- طراحي شيوه ارتقاء و كيفيت زندگي در بيماران خاص و ارتباط آن با خدمات درماني ارائه شده در بيمارستان ها

- بررسي نواقص مستندسازي پرونده هاي پزشكي در بيمارستان هاي تابعه

- بررسي ميزان و علل مرگ و مير بيماران مراجعه كننده به اورژانس هاي بيمارستان هاي تابعه

- مقايسه ساختار و عملكرد بخش هاي مدارك پزشكي دانشگاه و رعايت استانداردهاي علمي

- ارتباط عوامل موثر و مرتبط با كيفيت خدمات بخش مدارك پزشكي از ديدگاه كاركنان بخش

- بررسي تاثير ايجاد سيستم HIS بيمارستان هاي استفاده كننده از اين سيستم در رضايتمندي مراجعين

- بررسي ميزان روائي آمارهاي بيمارستاني گزارش شده در بيمارستان هاي تابعه

- بررسي شيوع اعتياد و بيماري هاي رواني (پرونده هاي موجود در بخش مدارك پزشكي)

- ارزيابي اثر بخشي درمان هاي نگهدارنده براي كنترل سوء مصرف مواد

- بررسي عوامل موثر بر كيفيت خدمات ارائه شده در بيمارستان ها

- بررسي در مورد رضايت بيماران از خدمات اورژانسي قبل از رسيدن به بيمارستان ها

- راهكارهاي كاهش استرس بر عملكرد و رضايت كاركنان بهداشتي

- رضايتمندي مشتريان در مراكز آموزشي درماني منتخب دانشگاه علوم پزشكي

- عوامل مرتبط با مرگ و مير مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان در بيمارستان هاي استان

- ارزيابي معيارهاي بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي

- بررسي علل انتقال بين بيمارستاني در بيماران اورژانسي و راه هاي كاهش آن

گروه تاريخ علوم پزشكي:

1- بررسي انتقال ميراث پزشكي مسلمين به اروپا

2- سرگذشت دانش پزشكي مسلمين در اروپا

3- بررسي نحوه ورود طب مدرن به ايران

4- تبيين ميزان تفاوت طب مدرن با طب سنتي(شيوه هاي تشخيص، شيوه هاي درمان، شيوه هاي داروسازي و...)

5- نوآوري هاي طب ايراني اسلامي

6- بررسي مكتب پزشكي طبرستان

7- بررسي آثار و احوال پزشكان طبرستان

8- نقش پزشكان طبري در گسترش دانش پزشكي


گروه هوشبري ، اطاق عمل و فوريت هاي پزشكي :

- بررسي نحوه مديريت بحران در زلزله

- كيست هيداتيد ريه در اطفال

- مقايسه كوله سيستكتومي لاپاراسكوپي با كوله سيستكتومي باز

-- مقايسه آپاندكتومي لاپاراسكوپي با آپاندكتومي باز

- بررسي ميزان عفونتهاي بيمارستاني

- بررسي عوارض عفونتهاي زخم

- مرگهاي ناگهاني ناشي از غرق شد گي در سواحل درياي خزر

- عوارض ناشي از تجويز نابهنگام داروهاي بيهوشي

- بررسي اضطراب قبل از عمل بيماران


گروه كاردرماني:

تشخيص بهنگام و مداخله زود هنگام در نوزادان

نقش كاردرماني در اختلالات تكاملي

كاردرماني در كيفيت زندگي و مشاركت كودكانو بزرگسالان كم توان

كاردرماني در اختلالات نورولوژيكي

كاردرماني در اختلالات ارتوپدي

كاردرماني در اختلالات سايكولوژي

توابخشي حرفه اي و ارگونومي در كاردرماني

1395/08/03
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal